Titel
Brug af sociale medier (facebook) til etablering af sociale/faglige foraer for elever i
erhvervsuddannelserne./Videndeling med Web 2.0
Hvem
Teknisk Skole Silkeborg
Teaser
Silkebog Tekniske Skole vil undersøge og afprøve mulighederne for at bruge sociale medier som et
forum, hvor elever i praktikperioderne kan videndele og dygtiggøre sig i forhold til både den praktiske
(værkstedstekniske) og den mere teoretiske del af uddannelsen
Hvorfor
Fokus i projektet ” Brug af sociale medier (facebook) til etablering af sociale/faglige foraer for elever i
erhvervsuddannelserne” er at give elever i erhvervsuddannelserne en større tilknytning til skolen under
praktikopholdet, og eleverne mulighed for faglig sparring med hinanden og/eller en lærer i forhold til
konkrete problemløsningsopgaver i virksomheden.
Etablering af faglige foraer ses også som en mulighed for, at eleverne kan arbejde med deres teoretiske
kompetencer (fagteori) under praktikophold og derved få et mere sammenhængende uddannelsesforløb.
Hvordan
  • Det skal afdækkes, hvilke medier der er velegnede til etablering af fagligt fora. Det sker blandt andet ved at nedsætte små forsøgsgrupper (lærere og elever), der kommer med forslag og laver tests i forhold til behov
  • Der skal laves et pædagogisk ”servicetjek” og justering af skoleperioder i forhold til brug af sociale medier til faglig kommunikation. Det sker både i forbindelse med undervisningen på skolen og i forhold til forberedelse af eleven til faglig kommunikation i den efterfølgende praktikperiode.
Forventede resultater/succeskriterier
Skolen forventer:
  • Faglig kommunikation på de sociale platforme
  • Løbende kommunikation mellem elever og lærer
  • At elever, lærere og virksomheder oplever, at der er en kontinuerlig læreproces, der ikke er opdelt i en skoledel og en virksomhedsdel.
Kontakt
Karen Bro khb@tss.dk eller Niels Nygaard nin@tss.dk
Projektbeskrivelse og bilag

Seminar - Post it
RØD:
Hvordan vil I som skole sørge for, at de bliver engageret i deres uddannelser via Facebook?
Vigtigt at få nogle klare regler for elevkrav til lærerne, så lærerne ikke forventes at stå til rådighed døgnet rundt.
Facebook = en megastor fristelse til at lave alt andet end noget fagligt (Hvornår skal vi drikke os i hegnet etc.)
Hvordan sikrer man anonymitet/beskyttelse af opgaver, for dem, der ønsker det?

GUL:
Hvordan gør man eleverne ansvarlige?
Overvej, om der inden for hvert område/klasse skal være en ”tovholder”, der sørger for at holde sammen på holdet og skabe sammenhængen.
Overvej evt. et sæt spilleregler for kommunikationen.

GRØN:
Virkelig god ide at bruge de sociale medier til at skabe en form for sammenhæng i elevens ”studieidentitet”.
Meget fint og klart fokus! God ide!
Godt at bruge Facebook/IT til at integrere faglihed og det sociale.
Billeder + tekst en god ide, for at eleven skal lære at forholde sig til praktik og skoleviden.
Godt tænkt at inddrage brugergrupper i udviklingen.
Godt, hvis I også opnår at ”opdrage” eleverne i deres brug af Facebook.
Godt tænkt at bruge sociale medier til at nedbryde skel mellem skole og praktik/virkeligheden uden for.
Virker til at kunne dække et hul i elevernes uddannelse. Virker som relevante opgaver.
Positivt at koble teori og praksis gennem Facebook.

Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
I den samlede pdf ligger en beskrivelse og refleksion over processen samt et kodeks for et fagligt Facebook på Teknisk Skole Silkeborg.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
  • Der foreligger en beskriver hvilke roller/opgaver man har som elev, som lærer og som skole
i forbindelse med tilmelding til fagligt fora på det valgte sociale medie.
  • Der er udarbejdet forslag til relevante kommunikationsopgaver i en udvalgt praktikperiode.
  • Opgaverne er lagt ud på det sociale medie, og på skolens hjemmeside..
Samlet refleksion over processen frem til nu samt bilag over brugen af det faglige Facebook på Teknisk Skole Silkeborg. Bilagene er vedhæftet selve pdf'en.
Filer


Refleksion over proces
  • Skolens refleksioner over hvilke ændringer i pædagogik og didaktik i skoleundervisningen,
der kan fremme brug af sociale medier i praktikperioder er formuleret.


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Folder til elever og virksomheder, der beskriver forsøget, og hvordan man som elev kan udnytte sociale medier til at dygtiggøre sig.
Eksempler på elevers dokumentation via portfolie arbejde i praktikperioder offentliggøres. Brochure og port folier uploadet samt en opdatering og refleksion.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Udvikling af opgaver der synliggøres på skolens hjemmeside.
Samlet beskrivelse og refleksion samt bilag.
Filer

Refleksion over proces
Erfa grupper med andre skoler, specielt skoler der har EUX .

Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Fokusgruppeinterview med elever der har haft en praktikperiode hvor de har været en del af forsøget. Hovedtema er hvad der har været godt, hvad der kunne gøres bedre for at udvikle konceptet yderligere, og om det har haft nogen betydning set i forhold til ”studiemiljø”. Fokusgruppeinterview lægges ud på skolens hjemmeside
Filer
Samlet update + refleksion.
Refleksion over proces
Refleksion over fordele og ulemper ved brug af sociale medier i undervisningen

Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Opsamling og endelig afrapportering
Filer

Refleksion over proces
Refleksion over muligheder for implementering andre uddannelsesområder