Titel
Elevdesign af software som læringsredskab
Hvem
Skjern HTX
Teaser
På HTX i Skjern vil man undersøge, om elevernes læring og faglige fordybelse
højnes, hvis de får mulighed for at udvikle software i form af spil og apps .
Hvorfor
Projektet ” Elevdesign af software som læringsredskab ”vil afdække:
Hvordan læring kan styrkes ved at gøre eleverne til producenter af spil og apps?
 • Hvilken software er hensigtsmæssig at bruge?
 • Hvordan styrkes fagligheden ved design af tværfaglige produkter?

Hvordan ”eleven som producent” kan øge læringen hos den enkelte elev?
 • Hvordan ser eleverne sig selv som ansvarlige producenter?
 • Hvorledes skal produkterne vurderes og af hvem?

Om elevdeltagelsen og ejerskabet styrkes ved brug af den socialkonstruktivistiske e-læringsform?
 • Hvordan oplever eleverne praksisfællesskabet og fordrer det vidensdeling?
 • Hvilke metoder/platforme er hensigtsmæssige til videndeling?
Hvordan
Eleverne skal designe og producere produkter som spil og apps. De skal
beskrive produkternes formål og teste produkterne på en udvalgt målgruppe.
Dette har til formål at give eleven større ejerskab af produktet, samt højne
læring og faglig fordybelse hos den enkelte elev.

Forløbet har også til formål at afdække, hvilke softwaretyper man som underviser
kan anvende, hvis man ønsker at eleverne producere spil og apps i undervisning.

Produkterne skal udvikles af en elevgruppe i et praksisfælleskab, hvilket skal
fremme vidensdeling. Samtidig skal produktets indhold være fagligt orienteret
og derfor give mulighed for inddragelse af andre fag. Således skal det være
muligt at lave et tværfagligt forløb, hvor eleverne kan inddrage viden fra andre fagområder.

Undervisningen skal udnytte vidensdeling og fleksibel vejledning gennem den
socialkonstruktivistiske e-læringsform til at højne kvaliteten af produktet og
dermed læringen hos den enkelte elev.
Forventede resultater/succeskriterier
Baggrunden for projektet er et ønske om at arbejde med en undervisningsmetode, som
eleverne kan relatere sig til, og hvorvidt de finder metoden tilstrækkelig motiverende
til at fordybe sig i fagrelateret materiale fra andre fag end kommunikation.

Fokus er også på elevernes samarbejde og udveksling af formel og uformel
viden, både med underviseren men også eleverne imellem. Et andet vigtigt
fokusområde er om offentliggørelsen af deres spil motivere dem yderligere
og giver dem et større incitament til at fordybe sig i det fagorienterede materiale.
Det vil derfor i vurderingen af projektet være naturligt at se på om
disse resultater er opfyldt.
Kontakt
Astrid Olldag astrid.olldag@uc-rksk.dk
Projektbeskrivelse og bilag
Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Indledende beskrivelse af projektet
Udarbejdelse af undervisningsbeskrivelse.
Analyse af behov for anvendelse af software.
Udarbejdelse af opgaver.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Erfaringer og evalueringer af gennemførte forløb.
 • Beskrivelse af interview. Opsamling af data.
 • Refleksion over opnåelse 1. års. procesmål.

Filer

Refleksion over proces
er indeholdt i pdf

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Beskrivelse af det nye forløb på grundlag af
erfaringer fra det første forløb. Undervisningsforløb
og valg af software valg er blevet revideret.
 • 2.Undervisningsbeskrivelse: indhold, varighed, mål.

 • Vurdering af brug af software. Erfaringer-udveksling i brug af software.

.
Filer

Refleksion over proces
tillæg til evaluering

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Projektet holdt oplæg på Internetweek Denmark den 4. juni 2015. Her præsenteredes projektet og projektets erfaringer.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Projektet er afsluttet før tid og det er aftalt med eVidenCenter, at eVidenCenter forestår den afsluttende videndeling gennem udgivelse af et inspirationshæfte om anvendelse af programmering i undervisningen med bl.a. nærværende projekt som kilde. Udgivelsen sker i forbindelse med hovedprojektets afslutning i foråret 2016.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Udgivelse af et inspirationshæfte om anvendelse af programmering i undervisningen med bl.a. nærværende projekt som kilde.
Filer
https://eskolermidt.files.wordpress.com/2016/04/inspehaefte_programmeringundervisning_udgiv1.pdf
Refleksion over proces