Titel
Fagligt samspil og kursistaktivering på hf med Web 2.0
Hvem
VUC Aarhus
Teaser
På baggrund af af Web 2.0 værktøjer vil VUC Aarhus udarbejde nye forløb til tre faggrupper, hvor det
tværfaglige og fællesfaglige kommer tydeligt til udtryk, og hvor det anvendelsesorienterede perspektiv
er styrket
Hvorfor
I faggrupperne naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsvidenskabelig faggrupper på HF
fungerer det faglige samspil ikke optimalt. Der er en tendens til , at det særfaglige perspektiv dominerer
over det fælles- og tværfaglige perspektiv. Synergieffekten mellem de tre fag bliver således for lille,
faggruppen handler mere om fag end om sag, og derfor træder det anvendelsesorienterede i baggrunden
– som jo ellers er HF-uddannelsens særlige profil
Hvordan
 • Der udpeges lærere til 2 kultur- og samfundsfaglige teams og 1 naturfagligt team (herefter KS og
  NF). Introducerende møde med alle 9 lærere
 • I de tre teams udvikles tværfaglig hjemmeside, og der eksperimenteres med forskellige former for
  web.2.0 baserede kursistproducerede materialer
  Lærersamarbejde på tværs af fag internt i hvert team og mellem de tre teams med henblik på erfaringsudveksling
  Kompetenceudvikling af lærerne
  Evaluering (kursist og deltagende lærere)
 • KS:
  KS-lærerne fra de to teams fordeles i op til 6 nye lærerteams (spredning)Videndelingsdag i august og januar fra ks-teams til ks-lærere med henblik på implementering ihele ks-faggruppen
 • NF:
  Nf-teamet fra 13-14 fortsætter med et nyt nf-hold og endnu et nf-team nedsættes.De to teams fortsætter med atudvikle den tværfaglige hjemmeside til nf og at eksperimentere
  med forskellige former for web 2.0 baserede kursistproducerede materialer.
  Lærersamarbejde på tværs af fag internt i hvert team og på tvær af de to teams mhp erfaringsudveksling
  Kompetenceudvikling af lærerne
  Evaluering(kursister, lærere)
 • Nf-lærerne fra de to teams fordeles i op til 6 nye lærerteams (spredning)
  Videndelingsdag i august og januar fra NF-teams til ks-lærere med henblik på implementering i hele nf-faggruppen
 • Evaluering (kursister, lærere)
Forventede resultater/succeskriterier
 • Udvikling af en hjemmeside til nf og til ks, der både styrker det fællesfaglige og har fokus på kursistinddragelse gennem kursistproducerede ”tekster”, fx wikies, videorapporter m.v.
 • Bedre gennemførselsresultat for kursisterne
 • Styrket samarbejde i lærerteams og fælles fodslag om forholdet mellem sag og fag i faggrupperne
Kontakt
Lene Madsen ma@vucaarhus.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Videndeling af:
A. Indsatsområder fælles for alle 3 lærerteams: Googlesite som fælles platform for kursisterne, googledocs som samarbejdsdokument for lærerne i fagpakken
B. Særlige indsatsområder i de tre lærerteams: kulturfagswiki, pilotprojekt som forberedelse af arbejdet med elektronisk avis, nf-wiki, kursisproduceret googlesite, kursistproducerede film.
Filer

Refleksion over proces
Fungeret godt at lærerteams allerede var udpeget i foråret, så lærerne har haft tid til at overveje præcist hvad og hvordan de vil arbejde med projektet.
Startseminaret gav et godt grundlag for det efterfølgende arbejde på skolen, og det var frugtbart for de deltagende lærere at præsentere deres projekt overfor de øvrige projektdeltagere - det understreger også den kontekst som projektet udfolder sig indenfor.
Alle tre lærerteams har arbejdet konstruktivt med udviklingsprojekterne, og det ser ud til at blive frugtbart at de tre teams både arbejder med det samme og med noget forskelligt.
Der er brug for mere konkret videndeling mellem de tre lærerteams, så vi skal have arrangeret et møde i december måned med det som formål
Vi får også brug for mere systematisk at arbejde med evaluering af projektet - sådan at vi får afdækket mere konkret hvordan projektet fungerer overfor kursisterne og overfor lærerne.
Edidaktikmodellen ser ud til at kunne bruges til at højre refleksionen omkring projektet - og giver også anvisninger på en evaluering af projektet. Det vil derfor nok være en god ide på et fælles møde at gå mere ind i den model og diskutere hvad den kan bruges til i det videre arbejde.

Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Videndeling af nf og ks-hjemmeside med upload af kursistproduceret materiale
 • Videndeling af erfaringer med kursistproduceret materiale v.h.a web 2.0
 • Videndeling af foreløbige erfaringer af en ny didaktik med fokus på fællesfaglighed/tværfaglighed, problemorientering og anvendelsesorientering
 • Skriftlig kursistevaluering
Filer

Refleksion over proces
Upload af interview med de involverede ks-lærere
Videndeling af nf og ks-hjemmeside med upload af kursistproduceret materiale*


Videndeling af erfaringer med kursistproduceret materiale v.h.a web 2.0

Videndeling af foreløbige erfaringer af en ny didaktik med fokus på fællesfaglighed/tværfaglighed, problemorientering og anvendelsesorientering

Projekt e-avis:
På et generelt niveau må vi konstatere, at det problem- og anvendelsesorienterede aspekt af projektet med Gellerup-avisen som omdrejningspunkt var en succes. Det samme peger kursistevalueringen på (som dog skæmmes af en ganske lav svarprocent). Samme evaluering peger ikke helt entydig på, at den elektroniske avis var et specielt motiverende produktkrav. Alligevel svarede 4 (ud af 7) "godt" til spørgsmålet "Hvordan fungerede arbejdet med den kursistproducerede elektroniske avis om Gellerup som alternativ til traditionel undervisning?". 1 svarede "rigtig godt" og kun 1 svarede "mindre godt".

Et potentielt problematisk aspekt ved ethvert web 2.0-program (og således også vores brug af infogeists e-avis-software) er mestringen af selve brugen af de konkrete IT-værktøjet. Som en kursist formulerede det i evalueringen: "It er et godt værktøj til mange ting, men ofte ender det ud i at tiden går på at lære undervisere eller andre elever at benytte de værktøjer der stilles til rådighed i stedet for at fokusere på fagligheden".

Foruden dette program har vi også i rigt omfang benyttet os af googledocs samt screencast-o-matic, mens holdets hjemmeside aldrig kom op at køre i et tilfredsstillende omfang. Vel fordi vi var for travlt beskæftiget med at udforske nyt teknologisk land andetsteds.

For mange web 2.0 værktøjer kan altså komme til at stå i vejen for læringen, i stedet for at fremme det. Målet må derfor være konsekvent at prioritere et mindre antal web 2.0-værktøjer på den enkelte hold - og meget gerne finde fælles fodslag klassens lærere imellem. Brug af de samme IT-værktøjer på tværs af fag kan følgeligt - om ikke øge tværfagligheden - så i al fald erodere grænserne mellem forskellige fagdiscipliner.

Screencast-o-matic:
Efter et års koncentreret arbejde med Google sites og Google docs, som først og fremmest har tydeliggjort fællesfagligheden i KS og samtidig har skabt en videndelingskultur både blandt kursister og lærere, har vi med fokus på elevproduceret materiale inddraget Screen o’ matic (herefter SOM) i undervisningen.

I forbindelse med afslutningen på temaet “Udviklingen af den danske velfærdsstat” (på 2. semester) skulle kursisterne udarbejde en synopsis og herefter fremlægge den ved hjælp af SOM.

Arbejdet med SOM har været en succes for den del af holdet, som tog godt imod det. Fordelen ved brugen af SOM i forbindelse med fremlæggelse har uden tvivl været kursisternes mulighed for øget selvevaluering, herunder faglig præcision og disponering af synopsen.

Mod forventning oplevede vi, at mange fandt det grænseoverskridende at skulle vise deres optagelser for resten af holdet. Dette kom som en overraskelse, da SOM jo netop fritager kursisterne for at skulle fremlægge live. Vi vurderer, at den primære årsag til ovenstående må ligge i, at kursisternes faglige niveau bliver tydeliggjort og fastholdt (/udstillet?) ved brugen af SOM.

Alt i alt ser vi SOM som et glimrende redskab i undervisningen. Men vi vil fremover være opmærksomme på, at introduktionen til SOM skal ske tidligere på året og skal ske med en gradvis faglig progression.

Skriftlig kursistevalueringDato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet
i denne videndeling
 • Brug af hjemmesider i NF-undervisningen inklusiv kursist-redigerede sider
 • Styrkelse af det tværfaglige element gennem brug af hjemmesider, wiki,
 • Aktiv brug af web 2.0 værktøjer i undervisningen, inkl. kursistprodukter og evaluering
 • Eksamenstræning samt træning af kursisternes formidlingsevner gennem hjemmesider, reportage, screencasts
 • Brug af konstruktiv feedback grupperne imellem
Filer

Refleksion over proces
NF team: Marlene, Anne, Gunvor:

 • Brug af tværfaglig hjemmeside som fælles platform,med henblik på overblik på tværs af fagene
 • Brug af google-site hvilket giver mulighed for at kursisterne selv kan redigere udvalgte undersider hvilket gør hjemmesiden til et aktivt redskab i undervisningen og øger følelsen af fælles ejerskab
 • Tværfaglig projektuge med inddragelse af web 2.0 værktøjer samt hjemmesiden
 • Evalueringer af ovennævnte

Refleksionerne præsenteres i denne video:NF team: Jesper, Michael, Janus

 • Google hjemmeside med tværfagligt overblik og alt materiale samlet
 • Kursistproducerede sider
 • Tværfaglig projekt om Studstrupværket: kursistproducerede film/reportager fra besøg på værket
 • Faglig formidling og brug af konstruktiv feedback grupperne imellem

Refleksionerne præsenteres i denne video:
(se den i fx Firefox, Chrome eller på en iPad, da lyden ikke afspilles i Explorer)Kontakt: Torben Arentoft (ta@vucaarhus.dk)

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet
i denne videndeling
 • Videndeling af justeret nf og ks-hjemmeside.
 • Videndeling af erfaringer med anvendt web 2.0 værktøjer.
 • Videndeling af foreløbige erfaringer af en ny didaktik med fokus på fællesfaglighed/tværfaglighed, problemorientering og anvendelsesorientering
 • Skriftlig evaluering af kursister, og lærernes analyser og refleksioner over resultatet.
Filer
NF team: Marlene, Anne, Gunvor:

Skriftlig kursistevaluering af brugen af IT og web 2.0 i undervisningen:

Refleksion over proces
NF team: Marlene, Anne, Gunvor:

Præsentation af NF-hjemmeside og kursistproduceret materiale:Erfaring, analyse og refleksion (skriftligt interview):NF team: Jesper, Michael, Janus:

Præsentation af tværfagligt projekt, kursistprodukter med web 2.0, evalueringer og erfaringer:
KS team: Stine og Jens

Præsentation af justeret hjemmeside i KS:

Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Videndeling af evaluerings-

resultat for nf (kursister, lærerne i nf-faggruppen) med fokus på i hvilket omfang det er lykkedes at nydidaktisere ks og nf henimod tværfaglighed/fællesfaglighed, problemorientering og anvendelsesorientering

Analyse / refleksion over resultatet.
Filer

Refleksion over proces