Titel
Forsøg med i-pads på Viden Djurs og Sosu Århus
Hvem
Viden Djurs (HG + EUD Værksted) og Aarhus Social- og Sundhedsskole
Teaser
Underviserne på Viden Djurs og Aarhus Social- og Sundhedsskole skal klædes på til at udvikle og
implementere en ny, iPad-baseret didaktik. Den skal bl.a. imødese de faglige
udfordringer, eleverne står overfor.
Hvorfor
Projektet ” Forsøg med i-pads på Viden Djurs og Sosu Århus ” vil skabe et solidt fundament for
opkvalificering af undervisere på de to uddannelsesinstitutioner.
Projektet tilstræber en høj grad af elevinddragelse i lærernes didaktiske overvejelser, da anvendelsen af
teknologien netop sker på baggrund af elevernes behov og erfaringer. Det er således også projektets
formål, at øget vidensdeling mellem elever og undervisere understøttes.
Hvordan
  • De involverede lærere opkvalificeres, og bliver i stand til at gennemføre deres undervisning på baggrund af iPad-baseret didaktik.
  • Der beskrives, afprøves og justeres en model for iPad-baseret anvendelse på de involverede erhvervsuddannelser.
  • Anvendelsen og indflydelsen på den valgte didaktik forventes at medføre en øget motivation til læring blandt eleverne.
  • Eleverne opnår større faglig indsigt på baggrund af den iPad-baserede didaktik, der udvikles i projektet.
  • Effekten af indsatsen, som direkte konsekvens af de to ovennævnte punkter, medfører et mindsket frafald blandt de involverede elever.
Forventede resultater/succeskriterier
Projektet vil resultere i en række didaktiske beskrivelser af undervisningsforløb, hvor iPads anvendes i
undervisningen. Forsøgene og beskrivelserne begrænses ikke til enkelte, udvalgte fag, men søges
implementeret i videst mulig omfang, så iPads bliver det læremiddel, eleverne i overvejende grad
anvender.

Den videre implementering af iPads i undervisningen vil ske på baggrund af de effektmålinger, der
løbende udføres i projektets anden halvdel på de to skoler. Dette vil fremover også blive anvendt som
udgangspunkt for forsøg med og implementering af andre digitale læremidler, efterhånden som den
teknologiske udvikling tilsiger det.
Kontakt
Lars Ry Jørgensen LRJ@videndjurs.dk og
Jeppe Vetterli Sjøgren jsj@adm.sosuaarhus.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Filer

Refleksion over procesDato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Beskrivelserne a d. 1.11.13 opdateres, og der tilføjes nye ud fra samme koncept.
Derudover udarbejdes erfaringsopsamling over undervisernes kompetenceudviklingsforløb.
I opsamlingen fokuseres der på to hovedfelter; undervisernes kompetencer til at didaktisk at inddrage iPads på en læringsmæssig optimal måde
samt undervisernes holdning og syn på egen lærerrolle i en didaktik, hvor eleven også er didaktiker og producent af læringsobjekter.

Filer

Refleksion over proces
Projektpartnere udarbejder en kort beskrivelse af kompetenceudviklingsforløbet, og beskriver mere dybdegående, hvilke tiltag og metodikker der virker godt/mindre godt samt kommer med bud på hvorfor.Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Oversigt over fagspecifikke apps til de forskellige uddannelser. Oversigten indsættes i samme analysemodel, som oversigten over de ikke-didaktiserede apps:

Som en pendant til fag-app oversigten udarbejdes oversigt over eksempler på undervisningsforløb i uddannelsernes forskellige fag; fx i Dansk, matematik og anatomi.
Herunder findes forløb i fagene markedsføring og samfundsfag samt forløb omkring app'en Explain Everything.
Filer

Refleksion over proces
Refleksioner over de enkelte fags videndeling – blandt fagkolleger lokalt og nationalt samt blandt ikke-fagkolleger. Refleksionerne vil blandt drejer sig om hvilke barrierer der er for at videndele og hvordan disse kan overvindes.


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
På baggrund af evalueringer, observationer og analyser udarbejdes en kort rapport med en række didaktiske fokusområder i brugen af iPads. Fokusområderne vil afspejle de områder, underviserne i projektforløbet har været optaget af. Fokusområder kunne fx være klasserumsledelse når hver elev sidder med iPad, der kan distrahere læring med sociale medier, spil etc.
Filer

Refleksion over proces
Projektpartnerne vil reflektere over, hvordan de kan støtte underviserne til at dokumentere deres didaktiske overvejelser og hvordan disse evt. ændres under projektet.
Introduktion til iPad forsøget og evalueringen
Evaluering af iPadforsøget på Viden Djurs
Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Der udarbejdes en anbefaling til hvordan man vellykket kan implementere ny teknologi i det didaktiske arbejde på en uddannelsesinstitution på baggrund af de erfaringer, vi har høstet.
Filer

Refleksion over proces
Refleksioner over, hvordan de involverede undervisere er blevet opkvalificeret og om der her er tiltag vi vil gøre anderledes næste gang.