Titel
It-produktioner og nye eksamensformer
Hvem
Tørring gymnasium
Teaser
På Tørring Gymnasium vil man undersøge, hvordan nye it-produktioner kan
inddrages i forhold til eksamen
Hvorfor
Traditionelle eksamensformer kan være en hindring for de elevaktiverende
arbejdsformer i den daglige undervisning. Der kan hurtigt blive en diskrepans
mellem nye arbejdsformer med it i den daglige undervisning og de formelle
krav og kompetencer, som stilles til eksamen.
Inddragelse af it-produktioner i eksamensformen vil gøre anvendelse og træning af
elevernes it-kompetencer i den daglige undervisning mere nærliggende og nødvendig.
Hvordan
Projektet ”It-produktioner og nye eksamensformer” vil:
 • Afdække, hvorledes forskellige it-produktioner kan indgå nye
  mundtlige eksamensformer. Disse kan eksempelvis indgå i stedet for
  synopser til censor før eksamen eller integreres i den mundtlige
  eksamen. Hensigten er at lave disse forsøg i tre forskellige fag:
  samfundsfag, religion og biologi samt eventuelt AT-eksamen, og have fokus på at afdække forskelle og ligheder i mulighederne indenfor de forskellige hovedområder
Forventede resultater/succeskriterier
Styrker såvel som udfordringer ved at inddrage af it-produktioner i
eksamensformen vil blive afdækket og dokumenteret i projektet.
Desuden dokumenteres prøveeksamener indenfor de deltagende fag, samt
den løbende inddragelse og udformning af elevproducerede it-produktioner i d
en daglige undervisning.
Alt relevant materiale videreformidles på en hjemmeside
Kontakt
Rune Odgård Eyermann ru@toerring-gym.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Opstart: Overordnet beskrivelse af pilotprojekter og status på forsøget
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Udvikling og oprettelse af vidensdelingsplatform
 • Eksemplariske elevproduktioner præsenteres på vidensdelingsplatformen
1. delforsøg: årsprøve med 1.g samfundsfagshold på a-niveau.
Tanken er at 1bSA i forbindelse med årsprøven i samfundsfag, skal ud i ”virkeligheden” og selv indsamle kvalitative og kvantitative data.
I praksis kommer dette til at forgå d. 12-15 juni ved folkemødet i Allinge på Bornholm. Eleverne skal i grupper på tre personer fortage spørgeskemaundersøgelser og interviews ved brug af en mobil it-platform, i dette tilfælde iPads.
Disse data skal, sammen med en række udleverede bilag i form af artikler m.m., udgøre grundlaget for et skriftligt produkt (denne gang i form af et Google site), som eleverne efterfølgende skal fremlægge og forsvare ved en gruppeeksamination d. 18 juni.
Eleverne vil desuden løbende blogge om deres erfaringer på deres eget Google Site.
Filer & Links
https://www.facebook.com/groups/639554436135669/
- Facebookgruppe med refklektioner og indslag fra folkemødet
https://sites.google.com/a/toerring-gym.dk/aarsproeve-1bsa--toerring-gymnasium-2014/
- Google site, hvor eleverne har lavet deres synopser til brug for årsprøveeksaminationen
Refleksion over proces


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Forløb og overordnede målsætninger for resten af forsøget:

Målsætninger ved brugen af it:

1) Flere aktive elever gennem brugen af it

It-medier: todaysmeet, facebook, elektroniske test til baggrundsstof, selvrettende tests, apps, study quizz, quizlet osv.

Eksempel: Gruppearbejde i par – vekslen mellem spørgsmål der stilles mundtligt og svar fra alle elever på__www.todaysmeet.com__. Der gives ca 1 minut til at besvare hvert spørgsmål. Fælles opsamling efter hvert spørgsmål, hvor et par elever bliver udvalgt til mundtligt at uddybe deres skriftlige svar. Fordele er at alle elever aktiveres og får mulighed for at svare uden stort tidsforbrug samt højt tempo og høj grad af sekvensering.

2) Elever som medskabere af (it-medieret) materiale - der indgår i eksamen.

Eksempler: I samfundsfag og religion kan det være indsamling af kvantitative datamateriale om eksempelvis politisk orientering eller om religiøse forestillinger blandt unge. Dataindsamlingen sker enten vha. iPads og app’en “Loop”, hvor man kan oprette og indsamle spørgeskemaer eller vha. skemaprogrammet “lectio”. Herefter eksporteres datafilerne til en database og behandles. Et andet eksempel er kvalitative inteviews med fx unge muslimer. Interviewet analyseres i lyset af elevernes viden om moderne islamiske strømninger. Til eksamen indgår paralleinterviews og dermed kommer elevernes egne undersøgelser og videointerviews til at udgøre forståelsesrammen og konteksten til eksamensvideoen. Samtidig kan elevernes statistiske undersøgelser samtidig udgøre et fokuspunkt i eksaminationen for at snakke om fagets metoder.

3) Øget brug af videomedieret materiale der fx afspejler den levende religion - i stedet for tekster. Herunder gøre elever til kritiske analytiske brugere af it medier om religion fx bevidsthed om afsender, modtager og agenda ift. de mange websider om fx islam eller analytisk bevidsthed om fortællevinkel og brug af filmiske virkemidler samt fakta og fiktionskoder.

Det videre forløb:

Årsprøver og it-produktioner
I flere af fagene er det hensigten at lave årsprøver, hvor de opnåede kompetencer og produkter under målsætningen punkt 2 og 3 indgår. Biologi og samfundsfag er flerårigt og dermed kan årsprøver indgå naturligt i forløbet. Religion er en særlig udfordring på C-niveau, da det ikke umiddelbart giver mening at afholde årsprøver efter faget er afsluttet for hold der evt. ikke kommer op til en regulær eksamen. I øjeblikket undersøger vi efter aftale med skolens ledelse muligheden for at lave en eller flere ekstraordinære årsprøver i foråret 2015. Da vores projekt netop fokuserer på hvordan den daglige brug af it i højere grad kan indgå i nye eksamensformer vil sådanne årsprøver udgøre en afgørende evaluering af projektet. Efter årsprøver i foråret og sommeren 2015 regner vi med at lave en samlet intern evaluering, der skal virke tilbage på og justere den videre brug af it i skoleåret 2015/16.

Endelige eksamen
Vi er i løbende kontakt med fagkonsulenterne i de tre fag. Det er med fagkonsulenternes velvilje muligt at lade IT-produktioner indgå i et vist omfang indenfor de eksisterende bekendtgørelser, men det afhænger også af de erfaringer vi gør os ved årsprøverne 2015. Der er mulighed for at it-produktioner allerede kan indgå i den reelle eksamen i Religion C i sommeren 2015, hvis der er gode erfaringer med årsprøverne i foråret 2015. Ellers regner vi med at den fulde implementering af it-produktioner først er mulig ved sommereksamen 2016, hvor der er opnået tilstrækkelige erfaringer med it-produktioner og eksamen til at eleverne er sikret en fair eksamen på lige fod med mere traditionelle eksamensformer.

Udvikling af videorapporter i naturvidenskabelige fag
I biologi har vi arbejdet med at udvikle forskellige præsentationsformer som supplement til den traditionelle skriftlige rapport. En af disse produkter er den såkaldte videorapport hvor eleverne forsøger at præsentere deres eksperimenter og resultater ved hjælp af video. Nedenstående video er et eksempel på hvordan videorapporter kan benyttes som supplement til den traditionelle naturvidenskabelige rapport. Eleverne der har produceret videoen har givet tilladelse til at den vises her. Det viste eksempel er en ren videorapport, hvor den bagvedliggende teori ikke er præsenteret, men vi arbejder fremadrettet med at lave kombinationsprodukter hvor nogle dele af rapporten laves som video og andre dele skrives på klassisk vis, hvorefter video indlejres i rapporten på de relevante steder.Videorapporter som ovenstående kan med fordel kombineres med brug af interaktive undervisningsmaterialer hvor de kan indlejres som en integreret og naturlig del af elevens materialer på det relevante sted. Nedenstående screenshot viser hvordan dette kan fungere som en integreret del af elevernes i-bog. Det viste eksempel er fra lærerens bog. I de respektive elevers i-bøger er videoen indlejret som en hel naturlige del af brødteksten på det pågældende opslag om enzymer. På den måde bliver videorapporterne en del af deres undervisningsmaterialer og eleverne er selv med til at udvide og modificere deres undervisningsmaterialer i løbet af året. Med i-bøgerne som nedenstående kan læreren vælge at indlejre videoen i enkelte eller alle elevernes i-bøger på det ønskede sted, så der er også mulighed for at differentiere elevernes undervisningsmaterialer hvis man skulle have lyst til det.

Videorapport i i-bog.png
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Filmisk dokumentation af prøveeksamener laves og lægges på sitet.

Del forsøg med religion:

https://drive.google.com/a/toerring-gym.dk/file/d/0B1jaZAZ5T1Alam54QllmOGRKTGc/view?userstoinvite=vollmond@gmail.com

Ovenstående link er et eksempel på et it-medieret spørgsmål, der ikke tidligere har været tradition for at bruge som eksamensspørgsmål i religion. Eleverne i stedet for en tekst udleveret en iPad eller computer med dette interview.
Eksamensspørgsmålet er i forlængelse af et forløb om kvalitative og kvantitative sociologiske undersøgelser af unge (kristne) og elevernes egne it-produkter fra undervisningen kommer derved til at danne referencerammen og perspektiveringsmateriale. Derved er eksamensformen formativ ift undervisningen.
Tanken er endvidere, at det interview og lignende vi skal lave, samtidig er et pilotprojekt til Systime om senmoderne religiøse stemmer, hvor man gennem små videointerviews på 3-5 minutter kan få ansigter på troen. Det skulle gerne udvides til at omfatte (særligt unge) kristne, buddhister og muslimer.
======

Delforsøg med samfundsfag: Ruspolitikundersøgelse i Amsterdam.

Ruspolitikundersøgelsen i Amsterdam er en videreførsel af forsøget med en prøveeksamen i samfundsfag baseret på egenindsamlet empiri. I juni 2015 var den daværende 1bSA til folkemøde på bornholm for at indsamle kvantitativ empiri, til brug ved en efterfølgende mundtlig prøveeksamen. Ruspolitikundersøgelsen i Amsterdam havde fokus på at undersøge erfaringerne med Hollands liberale ruspolitik. I modsætningen til undersøgelsen ved folkemødet var fokus her på at indsamle kvalitativ empiri i form af en række elevindsamlede interviews. Ruspolitikundersøgelsen havde således med sin mere kvalitative metodiske vinkling en mere induktiv tilgang, end spørgskemaundersøgelsen ved folkemødet havde. De kvalitative data skulle herefter bruges til at opkvalificere og nuancere et skriftligt notat, som udgør en af deldisciplinerne ved den skriftlige eksamen i samfundsfag på a-niveau. Notatet var i den konkrete opgave stilet til overborgmester Frank Jensen ved Københavns kommune og skulle omhandlende fordele og ulemper ved at legalisere hashsalget.
Som digitalt værktøj havde eleverne en iPad stillet til rådighed. Eleverne gjorde brug af iPadens lyd- og videooptagnings og redigeringsprogrammer (såsom garageband og iMovie). Desuden blev platformene “google doc” og en facebookgruppe anvendt til kommunikation og videndelig grupperne og læreren imellem.Undersøgelsen bestod af 5 faser: forberedelsesfasen, udarbejdelse af interviewguide, indsamlingsfasen, efterbehandlingsfasen og anvendelsesfasen. I de fleste faser af undersøgelsen udgjorde iPadens transportable og multimediemæssige styrker en tydelig fordel.I forberedelsesfasen blev eleverne i mindre grupper bedt om at undersøge forskellig politiske økonomiske og sociologiske vinkler i forhold til problemstillingen. Et google doc gjorde det muligt løbende at få feedback fra læreren, samtidig med at eleverne var spredt ud over hele storbyen. Det samlede google doc udgjorde desuden grundlaget får udarbejdelsen af interviewguides. I forhold til indsamlingsfasen erfarede nogle elever at iPadens størrelse og videokamera “skræmte” nogle respondenter og nogle af grupperne valgte derfor at gøre brug af mere diskrete lydoptagefunktioner i deres samrtphones. Ved den efterfølgende transkribering af interviews udgjorde mulighederne for at sætte mærker og farver i lydfilen i lydredigeringsprogrammet en væsentlig styrke i forhold til at skabe overblik i et til tider omfangsrigt materiale.Samlet set var den it-medierede undersøgelse i høj grad med til tydeligegøre de metodiske problemstillinger, der eksisterer i forbindelse med anvendelsen af kvalitativ metode. Desuden havde den efterfølgenende udarbejdelse af det skriftlige notat en højere grad af elevindlevelse, og faglig dybde end vi tidligere har erfaret.

Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Evaluering af de hidtil opnåede erfaringer lægges på ovennævnte vidensdelingsplatform
Filer

Refleksion over proces
Forsøget er her i efteråret inde i en fase, hvor der gøres klar til de en gen-afprøving af de nye eksamensformer i sommeren 2016. Eksempelvis er et samfundsfagshold ved at blive gjort klar til endnu en årsprøve ved folkemødet på Bornholm i juni 2016. Med afsæt i evalueringen fra den forrige prøveeksamen på Bornholm, vil der denne gang være mere fokus på elevernes egenproducerede empiri, ved den efterfølgende eksamination på Tørring Gymnasium.

Frem mod sommereksamen skal forsøget i religionsdelen videreudvikles i form af nyt videomedieret materiale - især hjemmeproducerede kvalitative interviews - til eksamen. Endvidere skal projektets erfaringer i samarbejde med fagkonsulenten udbredes til andre fagkollegaer rundt om i regionen og senere i resten af landet. Se vedhæftede evaluering fra fagkonsulenten.

Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
I religionsfaget har vi den sidste del af forsøget arbejdet med i højere grad at gøre eleverne til digitale medproducenter af deres samlede "pensum". Der har vist sig en række udfordringer i forhold til at få fokuseret og kvalificeret dette arbejde. Jeppe Bundsgaards indlæg om blandt andet processorienteret arbejde med digitale midler på e-skoler konferencen sidste efterår inspirerede til at arbejde videre med det.
Vi har ud fra de digitale assistenter Jeppe Bundsgaard har udviklet for Ekstra Bladet forsøgt at udarbejde flowdiagrammer til at styre de strukturelle udfordringer i elevernes kvalitative og kvantitative indsamling af data om religion i nærområdet. I første omgang er dette lavet som analoge værktøjer (se vedhæftede fil). Men der er kontakt til forlaget Systime om at udvikle disse flowdiagrammer til egentlige digitale assistenter og lade det indgå i en kommende it-fokuseret publikation om levende religion.
Endvidere er nogle af erfaringerne omkring brug af video og websider til religionseksamen kommet med i det idékatalog som fagkonsulenten i religion arbejder videre med i udformningen af den nye lærerplan i faget. Så forhåbentlig kommer forsøget til at have et lille aftryk i den kommende gymnasiereform

Evaluering af gen-afprøvningen med de nye eksamensformer ved folkemødet i 2016:
- fokus for denne årsprøve var at:
1. elevernes egenproducerede empiri via tablets i højere grad kom i fokus ved den efterfølgende eksamination.
2. I højere grad at strukturere processen ved hjælp af de udarbejdede flowdiagrammer.
Ad 1) Den eksamenssynopsis som eleverne skulle udarbejde i forbindelse med den mundtlige eksamen skulle denne gang indholde en dybere grad af metodiske overvejelser og grafisk fremstilling af deres kvantitative og kvalitative data. Analysen og inddragelsen af disse data i elevernes konklusioner vægtede i denne omgang højere i forbindelse med karaktergivningen ved eksamenen.
Ad 2) De udarbejde flowdiagrammer blev anvendt til at styre de strukturelle udfordringer i elevernes kvalitative og kvantitative dataindsamling. En eksamensform som denne efter undervisning i samfundsfag på c-niveau vil virke kompleks for eleverne. Det er dog vores klare opfattelse, at den mere strukturede tilgang ved eksempelvis brug af flowdiagrammer har gjort dataindsamlingsprocessen mere overskuelig end ved det første forsøg ved folkemødet i 2014.


Filer

Refleksion over proces
-