Titel
Hvordan kan tablets indgå i undervisningen for at tilgodese undervisningsdifferentiering?
Hvem
UC Holstebro Merkantil/HG
Teaser
UC Holstebro Merkantil/HG vil undersøge om udvikling af digitale læremidler på tablets og smartphones
kan understøtte interaktionen i undervisningssammenhænge
Hvorfor
Eleverne på Merkantil/HG er meget forskellige med hensyn til alder samt sociale og faglige
forudsætninger. Derfor vil skolen tilpasse og forbedre sin undervisningspraksis i forhold til differentiering
ved at bruge af tablets i læringsrummet. Målet er at tiltrække, fastholde og give de rette udfordringer til
den enkelte elev.
Hvordan
Omdrejningspunktet for projektet ”Tablets i undervisningen - tilgodese differentiering ” er, at
underviserne i salg og service, informationsteknologi og erhvervsøkonomi skal øge elevernes mulighed for
samarbejde, læring og erfaringsudveksling , hvor læreren skal agere mere som facilitator end instruktør.
Her skal tablets i højere grad integreres i den faglige undervisning, Derfor skal lærerne bl.a. fremstille
informationsteknologiske materialer, hvor relevant teori og eksempler fra fagene illustreres og forklares
ved brug af it-værktøjer. Disse materialer skal være tilgængelige på fx elevplan.
Forventede resultater/succeskriterier
Det forventes, at:
  • eleverne arbejder med værktøjer, der er lette at medbringe overalt, som kan dokumentere elevernes læringsprocesser og bruges til at dele viden mellem elever, lærere og deres fælles praksisfelt
  • at eleverne oplever øget samarbejde
  • eleverne oplever, at videnstilegnelse via tablets er lærerigt, interaktivt, levende og møder dem i øjenhøjde.
  • at eleverne oplever at de bliver inddraget i valg af redskaber, uanset om der er tale om lyd, billeder, tekst eller video.
  • at lærerne bliver bedre til at planlægge undervisning, der skaber naturlig sammenhæng og balance mellem tablets/smartphones, pædagogikken og det faglige indhold.
  • at lærerene lader sig inspirere af hinandens undervisningsmetoder
Kontakt
Jesper Overgaard JOV@ucholstebro.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Filer
Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
• Vores erfaring med interne/eksterne kurser for undervisere.
•2 digitale undervisnings-produkter pr. fag (4 fag), hvoraf et projekt pr. fag bygger på differentiering.
•Vores erfaring med den løbende vidensdeling blandt underviserne i projektet og de resterende lærere i klassen.

Filer

Refleksion over proces
• Vores refleksioner over projektets forløb det sidste semester.


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Vi vil vidensdele flg:

• Vores erfaring med interne/eksterne kurser for undervisere.

• 2 digitale undervisnings-produkter pr. fag (3 fag), hvor begge projekter bygger på differentiering.

• Vores erfaring med videns-deling på storklyngemødemed lærergruppen på HG på et internt pædagogisk arrangement.
FilerRefleksion over proces
Vi vil vidensdele flg:

• Vores reflek-sioner over projektets forløb det sidste semester.

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Vi vil vidensdele flg:

• Vores erfaring med interne/eksterne kurser for undervisere.

• 2 digitale undervisningsprodukter pr. fag (3 fag), hvor begge projekter bygger på differentiering.

• Vores erfaring med den løbende vidensdeling med resten af lærergruppen på HG samt deling af overvejelser vedr. handlingsplan.

• Metoden i forbindelse med elevevalueringerne (herunder baggrund for dataindsamling, udvælgelse af elever samt interviewguide).
Filer

Refleksion over proces
Vi vil vidensdele flg:

• Vores refleksioner over projektets forløb det sidste semester.

Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Filer

Refleksion over proces