Titel
Udvikling af eDidaktikken
Hvem
SOSU-Horsens
Teaser
SOSU-Horsens vil undersøge, hvorledes didaktikken kan udvikles i relation til brug af digitale medier.
Hovedvægten er på inklusion, differentiering, fleksibel læring og vejledning, tværfaglighed, elevaktivering
samt egnede evalueringsformer.
Hvorfor
Udvikling af det eDidaktiske område skal bedre indlæring hos eleven ved anvendelse af digitale medier,
og skabe bedre resultater i forhold til konventionel undervisning.
Hvordan
Sammenligning af e- og konventionelle forløb med fokus på resultater oplevelser med udgangspunkt i de
7 didaktiske indsatsområder:
 • Inklusion
 • Differentiering
 • Fleksibel læring
 • Fleksibel vejledning
 • Tværfaglighed
 • Elevaktivering
 • Egnede evalueringsformer
Forventede resultater/succeskriterier
Resultaterne skal danne grundlag for den videre udvikling indenfor det eDidaktiske område og skal
anvendes i forbindelse med fremtidig undervisning/vejledning.
Succeskriterier vil være 5-10 % bedre standpunkt hos eleverne og en gennemførelsesprocent på 95.
Kontakt
Niels Landrock nil@sosufh.dk
Projektbeskrivelse og bilag

Seminar post-it
Særligt godt:
 • Godt med de fleksible workshops
Ideer/forslag:
 • Husk at tænke løbende support til de undervisere der skal afprøve nye ting
Pas på med:
 • Hvordan tager I højde for at alle undervisere i et team ikke er med?

Videndeling


Projektet har fået udskudt opstart til den 1.1.14, hvorfor første videndeling
først vil ske til 1.6.14
Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Forløbsbeskrivelse for Social- og Sundhedshjælper (SSH) og Social- og Sundhedsassistent (SSA) uddannelserne (fra jan. hhv. marts 14)
 • Erfa + evaluering (e-didaktisk tilrettelæggelse af undervisningsprogrammer kontra konventionelt didaktik) SSHT1 (fra jan 14)
 • Erfa + evaluering SSAT1 + SSHT2 (e-forløb kontra konventionelt)
Filer

Refleksion over proces
Tankerne om implementering af eDidaktik blev introduceret for underviserne på teammøder og mange var meget positive og interesseret i at deltage.Introduktionen foregik ca. 30 dage inden optaget af nyt SSH (Social- og Sundhedshjælper) hold og der blev lagt vægt på, at deltagelse var frivillig. Umiddelbart ville de interesserede gerne være med i projektet, men efter et par dages betænkningstid, syntes de fleste, at fristen var for kort.
Anvendelse af eDidaktik blev derfor udsat til januar, hvor et nyt SSH-hold skulle starte og til marts, hvor et SSA (Social- og Sundhedsassistent) hold skulle starte.
Næste opgave var at kompetenceudvikle kollegerne, så det var muligt at vurdere, hvor, hvordan og hvornår eDidaktik kunne anvendes hensigtsmæssigt i undervisningen.
Vi udgav et Kursuskatalog (vedhæftet), hvor vægten var lagt på eksisterende muligheder for på den måde at udnytte de ressourcer, vi havde til rådighed.
Google Drive, Interaktive projektorer samt Mobile enheder var de kurser (á 3 timers varighed), der blev valgt af flest af de i alt 16 undervisere, der ønskede at deltage i projektet.
Kurserne blev gennemført på skolen af intern underviser i perioden november 13 til februar 14 fordelt på i alt 7 kursusdage fra kl. 11 - 14.
Alle undervisere blev tillige tildelt mulighed for planlægning af et konkret undervisningeforløb med inddragelse af erfaringer fra et eller flere af de gennemførte kurser.
Vi har erfaret, at der er et stykke vej fra inspiration til handling, idet "det daglige arbejde" presser sig på i en sådan grad, at der ikke umiddelbart eksisterer overskud til at tilegne sig nye arbejdsformer baseret på eDidaktik. Det er afgørende, 1) at der er ledelsesopbakning i alt, hvad der foretages, 2) at der foreligger nøglefærdige undervisningsforløb som faciliterer indsigten i det hensigtsmæssige i anvendelse af eDidaktik samt 3) at der er mentalt overskud til at implementere nyt.
Processen tager tid, men nogle af underviserne er nu ved at være parate til i et vist omfang at komme igang.

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfa + evaluering SSAT1 + SSHT2 (e-forløb kontra konventionelt)
Filer
http://youtu.be/dyUpyJWdyGQ
Refleksion over proces
Nogle undervisere har været i gang med eDidaktik siden sommer og har erfaret, at der ved at inddrage eDidaktik som et supplement til konventionel didaktik inkluderes flere elever i arbejdet. I første omgang skaber processerne nogen modstand fra målgruppen. Men efterhånden som metoderne afprøves og fortrolighed opnås, bliver den positive tilgang hos eleverne meget mere udbredt. Inddragelse betyder også, at der er bedre mulighed for differentiering, idet der skabes bedre grundlag for at tilgodese forskellige behov og ønsker hos forskellige elever og dermed opnå en større elevaktivering samt fleksibel læring. Videooptagelser giver større indsigt i personlige kompetencer - og danner godt grundlag både for evaluering af faglige præstationer (via video) samt egenevaluering.

Padlet Jeg har arbejdet med et forløb under temaet ”den professionelle rolle”, hvor jeg har inddraget programmet Padlet. I mine overvejelser omkring forløbet tog jeg udgangspunkt i følgende:* Programmet skulle kunne bruges på mange forskellige devices (iPad, PC, smartphones mm).
 • Programmet skulle lægge op til høj elevaktivering.
 • Programmet skulle anvendes til løbende evaluering.
 • Programmet skulle gøre det nemmere at differentiere.

Om Padlet:Padlet er et gratis program, hvor man opretter en bruger og herefter kan man benytte programmet. I alt sin enkelthed er Padlet en ”læringsvæg”. I starten er væggen naturligvis tom og man kan indrette den efter det formål man har.Jeg brugte Padlet til at evaluere en dobbeltlektion, hvor jeg havde haft samfundsfag. Eleverne skulle afslutningsvis skrive 2-3 ned, som de undrede sig over/ havde lært i forbindelse med denne dobbeltlektion. I linket herunder er den udfyldte version.http://da.padlet.com/jako7975/sxkzp95ci2nzJeg anvendte også Padlet, da vi under samme tema i dansk, så filmen bænken. Mens eleverne så filmen skulle de 3 gange undervejs skrive i Padlet. Tanken var at gøre eleverne mere aktive, mens de så filmen. Eleverne arbejdede ikke med de samme opgaver, så de var også relativt nemt at differentiere i forhold til opgaver. I linket er den udfyldte Padlet.http://da.padlet.com/jako7975/ynpx8q51wkx
Erfaringerne med Padlet:Jeg har været positivt overrasket over, hvor nemt programmet har været at anvende og desuden synes jeg, at programmet lever op til de mål jeg opstillede indledningsvist. Eleverne gik til programmet fra det device, som de havde til rådighed, programmet lægger op til elevaktivering. Det er nemt at bruge programmet som evalueringsværktøj og som underviser har du adgang til elevernes løbende evalueringsresultater. I forhold til differentieringsdelen, så havde jeg mest fokus på opgavedifferentiering, men programmet giver gode muligheder for at differentiere på andre ting. Som eksempel kan det nævnes, at man kan uploade filmklip, tekst, lydfil, billeder mm. til væggen, og på denne måde kan man gøre væggen multimodal og ramme mange elever på forskellige måder.

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen - Google Drev
Jeg har brugt Google Drev på to hold. Første gang gik det ikke så godt, da jeg introducerede det alt for sent i skoleforløbet. Anden gang introducerede jeg det for et helt nyt hold som havde stor glæde af at bruge fællesdokumenter i gruppearbejde. Desuden brugte jeg det tværfagligt med flere kolleger. På den måde kunne eleverne skrive den samme opg med flere vinkler - vi kunne følge med og de kunne følge hinandens opgaver. Vi manglede dog stadig svar på nogle spørgsmål.

Social- og Sudhedsassistentuddannelsen - Video i undervisningen. (se venligst link under "Filer")
Vi skulle på 2 skoleforløb formidle Pædaogik med psykologi, samt rehabilitering til resten af klassen. Vi var 4 tøser i en gruppe, og vi var så uheldigt stillede, at vi alle fire var mere eller mindre ANGSTE for at skulle overlevere denne nytilegnede viden på klassen. Vi har alle erfaringer med kvalme, svimmelhed, svedeture, og toiletbesøg, inden vi skal præstere, og især undertegnede har det meget med at rødme. Vi tog en snak med Dorte vores lærerinde, og fik den fantastiske mulighed at vi kunne filme vores fremlæggelse. Hvilket havde stor positiv respons fra vores side. En stor tung sten, faldt hårdt fra vores hjerter, vi gik straks igang med at være kreative. Vi tog hjem til en fra gruppen, og fremlagde i trygge omgivelser, mens vi filmede det på vores IPAD. Derefter blev filmen redigeret og fremvist på klassen få dage efter. Det var lidt specielt at se sig selv på video, men efter få min, hvor man så at de andre i klassen var dybt interesseret, fik man ro på, og kunne læne sig tilbage og nyde det. Vi mener at denne nye fremlæggelses metode er til stor gavn for dem som er nervøse ved fremlæggelser, og vi syntes derfor at det er en super ide, hvis den bliver implementeret, og man som elev frit kan vælge den fremlæggelses metode.
Vi mener at man på den måde bedre kan se hvad den enkelte elev virkelig kan præstere fremfor at tvinge en nervøs elev til at stå og fremstamme 10 procent af hvad han/hun virkelig kan.

"Jeg spillede assistenten i en vejledningsopgave, hvor jeg på forhånd havde i tankerne at skulle vejlede Ole (patienten) i at skulle motiveres til at indtage næringstig kost. Det tog en drejning, og jeg var ikke sikker på, om patienten var abstinensdækket. Så dette måtte jeg først og fremmest tage hånd om, inden jeg kunne nå mit mål. Derved nåede jeg en kinder-æg-effekt ved at opnå et mål før et andet.
Jeg synes, at det var grænseoverskridende inden optagelsen, men da vi først kom i gang og jeg iførte mig min kittel, var jeg 100% i min rolle som assistentelev og det handlede kun om målet og patienten Ole. Jeg observerede ikke det at blive filmet undervejs og synes faktisk, det har været en lærerig opgave at kunne se sig selv efterfølgende og høre min tale samt se mit kropssprog, hvilket jeg kan tage til mig og reflektere over fremadrettet."

"Jeg spillede patienten og samtidig skulle spille en dybt alkoholiseret alkoholiker med et stort forbrug (20 øl) samt 20 smøger dagligt, var noget jeg tænkte lidt over!!. Hvordan ville jeg spille? Kunne jeg? Jeg ville prøve så godt jeg kunne, gennem film, det virkelige liv - hvordan er en alkoholiker. Jeg kender nogle stykker, men mest gennem mit arbejde som SSHer har jeg mødt dem. Jeg ser dem også i bybilledet hele tiden. Det var sjovt og bagefter at se det i rollen som en alkoholiker - og ikke som mig selv. Det var lærerigt!"

E-didaktik: screencast.Mål: At opnå elevaktivering på alle fire delområder i dansk: tale, læse, lytte, skrive.
Baggrund for målet: eleverne kan læse og lytte og skrive – men at fremlægge mundtligt eller sige noget på klassen kan være svært.

Indhold: Fremlæggelse af en komparativ analyse af en billedeserie og en fagtekst. Her taler man til skærmen og enkelte klassekammerater, fremfor hele klassen. Fagteksten: Palliation fra Sygepleje 2, samt billedeserien ”Et farvel” af Viggo Rivad.

Refleksioner over proces: Eleverne har lavet en analyse af henholdsvis fagteksten og billedeserien. Herefter har de skulle redegøre for hver genres styrker og svagheder og sammenholde disse i forhold til emnet palliation. Det sidste punkt, redegørelsen, har de opstillet i powerpoint på højst 3 slides som de så har kommenteret mundtligt, alt imens de optog med screencast-o-matic.
Det fungerede upåklageligt – det virkede umiddelbart og eleverne fandt det interessant. Resultatet blev at jeg hørte nogle elever formulere sig med såvel hverdagssprog som fagsprog. Endvidere kan emnet palliation være relevant at holde en hvis faglig distance til, når man skal fremlægge over for mange. Her sikrer videoen tryghed. Næste skridt bliver fremlæggelse af case fra sygehuspraktikken via screencast.

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfa + evaluering SSAT2 + SSHT3 (e-forløb kontra konventionelt)

Samlet evaluering SSH (e-forløb kontra konventionelt)
Filer

Refleksion over proce
På SSH-niveau (Trin 1) er der ikke sket så meget i forbindelse med inddragelse af eDidaktik i undervisningen, men nogle undervisere har anvendt iPAD til afleveringer, i stedet for at aflevere en skriftlig oplæg omkring hvordan man motiverer en borger, så har de spillet og filmet det, og sendt det til underviseren. "Det har gjort det fleksibel hvornår jeg har tid til at se deres "fremlæggelse", samt det har været nemt at gå tilbage i filmen og evaluere sammen på enkelte aspekter i deres fremlæggelse. Så det er noget jeg vil benytte mig mere af fremadrettet. Jeg øver mig i proweise, uden elever endnu, men jeg syntes at det har mange relevante muligheder."
Vi har tilføjet endnu et værktøj til brug i undervisningen:
Office Mix i projekt e-didaktik ved Social og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens
Office Mix er et af de værktøjer, der er fokus på i projekt e-didaktik, fordi Office Mix hjælper projektdeltagerne med at flytte fokus fra teknik til didaktik. Office Mix er et tilføjelsesprogram til PowerPoint med en tilhørende webside. Når Mix er installeret i PowerPoint åbner der sig en række nye muligheder for at tilføje funktioner og indhold – med få begrænsninger og mange kreative muligheder. Med Mix er det muligt med et´ værktøj og i en arbejdsgang at gøre et undervisningsmateriale interaktivt og dele det via et link med elever. Vi har BYOD, så det er vigtigt at eleverne kan tilgå et Mix fra deres forskellige enheder, og det understøtter Mix – næsten. Et Mix med interaktive elementer er ikke umiddelbart tilgængelig fra iPad eller iPhone, men når eleverne henter en gratis browser som fx Puffin, kan de tilgå et Mix uden problemer.
Mix websiden tilbyder underviseren en lang række muligheder for at evaluere elevernes anvendelse af et undervisningsforløb. Underviseren kan se, hvorledes eleverne har responderet på fx quizzer eller åbne opgaver og meget mere. Eleverne har også mulighed for at give generel feed back til underviseren.
Med udgangspunkt i Office Mix samt de tidligere kurser, har SSA-teamet påbegyndt en målrettet indsats i forhold til SSA1504H. Underviserne har afgivet følgende statusinformationer:
Det, jeg oplever med edidaktik er, at det giver mening for eleverne at bruge tiden ved computeren, både til forberedelse, men også i timerne. Jeg har arbejdet med powerpoint mix, men har oplevet lidt vanskeligheder for eleverne med at komme ind på powerpointet. Det kræver en del tid at forberede mix og så skal der også bruges tid på at kigge på deres besvarelser ift at indrette tiden i undervisningslokalet efter det.. Det er jeg ikke så langt med.
Jeg har brugt flipped learning ift begrebsafklaring i naturfag, med stort held! Flere elever beskriver at forståelsen indtraf, da de så videoen :-) Jeg bruger flere videoer, som også er hentet fra youtube, hvor emnet er involveret. En tanke er, at bruge de videoer mere aktivt (analysere, inddrage, bruge som case...) Men er ikke kommet dertil.
Min oplevelse med eDidaktik er, at jeg stadig skal bruge meget tid på at blive klar over formålet med brugen af det og derfor også hvordan og hvornår det er bedst at inddrage..

Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfa + evaluering SSAT3
Filer
https://eskolermidt.wikispaces.com/file/detail/Simulation.MOV
Refleksion over proces

Der har for social- og sundhedsassistentteamet været afviklet et kursus med følgende punkter: 1. Præsentation af Office Mix v/PNJ
 2. Præsentation af læringsvideoer på PersonaleWeb v/PNJ
 3. Deltagerne får Office Mix ned på deres PC’e
 4. Deltagerne laver et demo-Mix af et af deres gamle PP (indsætter eksempler på interaktivt indhold, uploader til Mix, deler link, afprøver hinandens og ser på brugerstatistik
 5. Deltagerne går videre med deres e-learningsprojekt i Office Mix og hjælper med det praktiske, tekniske eller didaktiske.


Simulation af forskellige undervisningssituationer med figuranter fra ÆldreSagen, som borgere, bliver sendt via Skype til et klasselokale, hvor elever kan overvære og efterfølgende deltage i en debreafing af undervisningen. Eleverne i klasselokalet har til opgave at øve sig på 3 fronter: Observation, registrere variationen i sygeplejeæstetikken samt at give feedback på adfærd og indsats både fagligt og kommunikativt.

Der arbejdes fortsat med videooptagelser i de sammenhænge, hvor dette har sin berettigelse, ligesom undervisning i højere grad erstattes af flipped eller blended learning.

Desuden arbejder eleverne med aflevering af fotoserier af praktiske handlinger, hvor bla. One Drive indgår i forbindelse med deling af dokumenter og filer.

Der arbejdes videre med de forskellige tiltag.


Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Filer

Refleksion over proces